#PAU2018: La vostra filosofia és arruïnar-nos!

Aquest curs 2017/2018 les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es celebraran el 5, 6 i 7 de juny a les Illes i al País Valencià i el 12, 13 i 14 de juny al Principat de Catalunya. Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ens agradaria fer una sèrie de valoracions al voltant d’aquestes proves i posar sobre la taula dues qüestions:

  • Aquest serà el primer any on la Filosofia no apareixerà en la fase troncal arreu dels Països Catalans.
  • Els preus de les PAU no són compatibles amb un model d’educació pública, ja que són una barrera de classe.

La implantació de la coneguda LOMQE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa) ha tingut un seguiment desigual a l’Estat Espanyol, on el camí de l’assignatura de Filosofia n’era uns dels punts que s’hi contemplaven. La LOMQE canvia el model de les PAU fent que aquesta assignatura passi d’estar dins la fase d’avaluació troncal per a estar en la fase d’avaluació específica.

Des del curs 2016/17 l’assignatura ja no és ni obligatòria a les aules del País Valencià, fet que ha suposat que ni tan sols un 13% de les estudiants escullin Història de la Filosofia a les PAU 2017 i que la seva matriculació al Batxillerat decaigui fins a un 80%. Tot i això, al curs 2018/19 passarà a ser una assignatura obligatòria per a aquelles estudiants que optin pel Batxillerat ciències, ciències socials i humanitats i optativa per les estudiants de la modalitat d’arts: la mateixa situació que es viu a les Illes. Al Principat de Catalunya aquest curs serà el primer on Filosofia deixarà de poder ser escollida en la fase troncal de les PAU.

Des del SEPC entenem que Història de la Filosofia és una assignatura que ens ensenya a dubtar d’allò que ens ve donat i a ser capaços, no només d’analitzar-ho, de plantejar alternatives. És la que ens dóna eines per a desenvolupar el nostre esperit crític, per poder observar les coses de manera objectiva, descriure-les i raonar-les. Així, el desprestigi de la filosofia no és un fet aïllat, sinó que respon a les lògiques que segueixen les reformes educatives dels últims anys: els coneixements perden pes en pro de les competències individuals com l’emprenadoria dins d’assignatures com economia de l’empresa. Assignatures on se’ns transmeten valors liberals com la competència, l’adaptació i la flexibilitat per fer-nos acceptar que no poder canviar el món. I això no és així.

A més a més, ens trobem que els preus que les estudiants hem de pagar per les PAU són desorbitats:

  • Principat de Catalunya: 57’6 € per la fase general + 11’15€ per assignatura específica +34’35€ de taxes.
  • Illes: 69’21 € per la fase general +13’85€ per cada assignatura específica
  • País Valencià: un total de 78’2€.

Així, estan convertint l’educació pública en una fàbrica de mà d’obra destinada a augmentar els beneficis empresarials, en un mercat on les empreses se’ns reparteixen i a la vegada ens exclouen els estudis superiors. Les estudiants dels Països Catalans volem que les PAU siguin gratuïtes i exigim que la Filosofia torni a ser troncal en l’educació secundària, recuperant la seva posició històrica.
WhatsApp Image 2018-05-23 at 17.51.55

La vostra filosofia és arruïnar-nos!