COMUNICAT PAU 2017: Prou reformes d’última hora!


Les estudiants dels Països Catalans ens trobem, un any més, a les portes de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Aquest any, però, amb una sèrie de reformes que fan d’aquesta prova diferent a les anteriors i que pot ser un precedent de cara a les següents.

Un dels canvis que plantejava la Llei Orgànic per a la millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) era la modificació del sistema de proves d’accés als estudis superiors que, d’acord amb la seva aplicació, es faria amb un sistema de revàlides. Tot i així, el govern de l’Estat Espanyol i el Ministeri d’Educació es van fer enrere a principis d’aquest curs a causa del rebuig que genera el sistema de revàlides per part de la comunitat educativa.

És aquest desembre quan el Ministeri d’Educació dona a conèixer l’ordre ministerial que regula la nova prova d’accés a la universitat, que passa a dir-se Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU). Els canvis que contempla aquesta ordre ministerial són:

 • Fins ara, les estudiants podíem escollir la 5a assignatura de la fase general (obligatòria per tothom) entre les 20 assignatures de modalitat. Aquest 2017, l’assignatura haurà de ser obligatòriament una de les següents:
  • Batxillerat Artístic: Història i Fonaments de les Arts.
  • Batxillerat Científic i Tecnològic: Matemàtiques.
  • Batxillerat Humanístic i Social: Llatí / Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials / Història de l’Art.

Això comporta que l’estudiant no podrà escollir l’assignatura de la fase general d’entre totes les optatives, com passava any enrere. L’oferta queda reduïda a aquestes 5 assignatures, que ara per ara es podrà triar independentment del Batxillerat que s’estigui cursant. Malgrat això, l’objectiu és que a curt-mitjà termini sigui obligatori cursar l’assignatura de modalitat de la fase general en funció de la modalitat del  Batxillerat cursada.

Aquest canvi es produeix amb la complicitat dels Governs de les CCAA, que fins que no van rebre l’ordre ministerial al desembre asseguraven que no es contemplarien grans modificacions a la prova de Selectivitat.

Això, però, ha anat lligat a un augment del temari de les assignatures com són Matemàtiques i Història d’Espanya. També ha comportat que al País Valencià i a les Illes, on la filosofia ja no és una assignatura curricular en conseqüència de la diferent i mala aplicació de la LOMQE, deixi de ser una assignatura d’avaluació en la fase general. Entenem que la supressió progressiva d’aquesta matèria a les aules suposa un pas més cap a la mercantilització de l’educació, en tant que és matèria fonamental per poder donar a l’estudiantat capacitat de reflexió sobre la realitat i permet dotar de visió crítica.

A més, volem destacar el canvi en les instruccions quant a la llengua amb què les estudiants realitzen les proves en el cas de les Illes, que recauen sobre els professors vocals durant el transcurs de la selectivitat i impedeixen la normalització del català a la UIB. Aquest canvi en les instruccions facilita, encara més del que ja ho era en tant que l’estudiantat pot escollir fer l’examen en qualsevol de les dues llengües, que la prova es faci en castellà. Lamentem i denunciem que el Govern de les Illes i el Rector de la UIB hagin cedit a les pressions per part de l’Estat, això a un dia de la selectivitat.

Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, constatem que aquestes modificacions de les PAU que s’han produït durant el desenvolupament del curs acadèmic:

 • Dificulten en gran manera les PAU per aquelles del Batxillerat Científic i Tecnològic que preteníem examinar-nos d’altres matèries específiques en comptes de matemàtiques. A la vegada, per aquelles del Batxillerat Social que volen estudiar graus en què les matemàtiques aplicades a les CCSS no són imprescindibles, com podria ser el cas de Dret o Polítiques. Perjudiquen a totes aquelles que no volem estudiar un grau relacionat amb l’assignatura que hem d’escollir.
 • Ha estat una decisió presa unilateralment pel Ministeri d’Educació i amb la complicitat dels governs autonòmics, responsables de les PAU, sense tenir en absolut en compte l’opinió de les estudiants.
 • Ha estat comunicada amb una marge de temps molt petit. Les PAU suposen un moment crucial per les estudiants que acaben el Batxillerat i han d’entrar a la universitat i aquests canvis a mitjans de curs han obstaculitzat i dificultat tant la feina de les docents dels centres com de les estudiants que s’han d’examinar.
 • Les modificacions s’han produït de manera molt opaca i amb molta poca informació pública a l’abast dels centres i de la comunitat educativa, que fins al febrer no estava clar quins eren els canvis ni qui els executava finalment.
 • En el cas de la UIB, les instruccions afegides recentment obstaculitzen la normalització del català. Per això, ens solidaritzem amb els 4 vocals que han renunciat a formar part dels tribunals per aquestes instruccions i exigim al Govern i a l’Equip de Rectorat de la UIB que les retiri.

Finalment, aquestes proven suposen un cost d’entre 70 i 120€ per a les estudiants dels Països Catalans. Des del SEPC entenem que les PAU haurien de ser totalment gratuïtes per poder garantir l’accés als estudis superiors a les classes populars.

Les estudiants estem fartes de reformes aplicades d’esquenes a la comunitat educativa i d’esquenes a l’estudiantat.

4a80ddb1-b2c1-4b41-a74c-28426e4949ca

PROU REFORMES D’ÚLTIMA HORA!