Posicionament davant el canvi del Programa MIR: més residents, més temps i amb salaris més baixos

Actualment, la normativa vigent estableix que les estudiants de Medicina de les Universitats de l’Estat espanyol obtenen el grau (antigament llicenciatura) després de cursar 6 anys de carrera. Un cop obtingut el graduat, es realitza un examen per optar a l’especialització mèdica, que és necessari aprovar per a exercir de metge a l’Estat. Després que s’hagi realitzat la prova, s’ordenen les notes de totes les qui s’han presentat a l’examen i s’escull especialitat per ordre de puntuacions. Aleshores, depenent de l’especialitat escollida, es comença un programa de treball/formació remunerat en un hospital, conegut com a MIR (Metge Intern Resident). El MIR actualment té una durada d’entre 3, 4 o 5 anys; depenent de l’especialització.

BkJMY8VIQAAr9eSDurant els primers anys d’aquesta formació es fa un petit rotatori amb aquelles disciplines més semblants i properes a la que s’ha accedit, tenint però la plaça de l’especialització escollida garantida durant la formació.

Tanmateix, a finals de l’any 2012 es va proposar un canvi en aquesta regulació amb la publicació del “Projecte de Reial Decret pel què es regula la Troncalitat i altres aspectes del Sistema de Formació Sanitària especialitzada en Ciències de la Salut“, conegut com el Reial Decret de Troncalitat.

La implantació del Reial Decret de Troncalitat es basa en l’agrupació de les especialitats en diferents Troncs. El nou plantejament és que amb la nota obtinguda al MIR, es triï un tronc (mèdic, quirúrgic, psiquiàtric, imatge…) i dins d’aquest tronc, es roti únicament per les especialitats contingudes dins d’aquest. No obstant això, algunes troncalitats tenen 21 especialitats, mentre que d’altres només 2. A més a més, algunes especialitats no estan associades a cap tronc.  La durada de la Troncalitat és de mínim 2 anys i un cop finalitzada, s’ha de realitzar un altre examen per accedir a la formació de l’especialitat en concret. No oblidant que l’especialitat que es vulgui escollir, ha d’estar dins del tronc. Aquesta segona etapa té una durada indefinida.

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans som conscients que el sistema actual és millorable en molts aspectes.

Tanmateix, ens oposem al Reial Decret de Troncalitat pels següents motius:

  1. S’ha demostrat que el sistema actual permet la bona formació dels estudiants i que està socialment ben reconeguda tant a nivell estatal com a nivell internacional
  2. La implantació de la Troncalitat no respon a les necessitats reals del sistema sanitari i no ha tingut en compte l’opinió dels estudiants. És més, es va realitzar una enquesta als estudiants de medicina de l’Estat Espanyol sobre aquesta i aquests es van posicionar àmpliament en contra: n’és exemple el 80% dels enquestats de la CAC que s’hi van posicionar en contra. El clar “No” dels estudiants va ser portat al Ministeri; el qual van ignorar completament
  3. Amb el canvi de llicenciatura a grau, el sistema de formació universitària ha incorporat rotatoris per les diferents especialitats. A més a més, durant els primers anys de residència ja es fa un rotatori. Per tant, la idea d’una fase troncal entenem que queda obsoleta
  4. L’entrada a un tronc no t’assegura fer l’especialitat que desitges ja que incorpora una segona selecció. Si després d’aquesta et quedes sense plaça, no pots escollir una especialitat similar ja que és possible que pertanyi a un altre tronc
  5. Creiem que hi ha massa interrogants sense resposta, sobretot en relació a les condicions laborals i al temps màxim de formació; els quals d’entrada seran més llargs i en pitjors condicions
  6. Entenem que les conseqüències del canvi del Programa MIR seran, en part, una precarització de la figura del MIR: hi haurà més residents durant més temps i amb salaris més baixos

És per tots aquests motius que entenem que és hora de prendre partit en la lluita per una Sanitat pública i de qualitat, i que aquesta passa per una bona formació i condicions de treball/pràctiques de les estudiants de Medicina que en cap cas garanteix el canvi del Programa MIR amb la implantació de la Troncalitat. Ens comprometem finalment a seguir treballant arreu del País i a impulsar mobilitzacions promogudes des d’assemblees d’estudiants de Medicina; a desburocratitzar la lluita i a promoure nous espais d’organització i conscienciació més enllà dels diferents Consells d’Estudiants (CEEM, CEEMCAT…)  per tal d’organitzar la resposta arreu dels Països Catalans.

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans,
6 d’abril 2014